zondag 12 januari 2014

Nieuwjaarsborrel en Algemene Ledenvergadering 2014 op zaterdag 25 januari, vanaf 15:00u


De watersportvereniging nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op zaterdag 25 januari 2014 in het clubgebouw. Het is een mooie gelegenheid om met elkaar te toosten op het nieuwe jaar en alvast vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen.

We combineren de Nieuwjaarsborrel met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Zoals u van ons gewend bent, proberen we de vergadering kort en bondig te houden. We hebben wel een aantal zaken te bespreken en in stemming te brengen die voor de vereniging van belang zijn: de nieuwe huurovereenkomst van het clubgebouw, de hoogte van de contributie en de begroting voor het nieuwe jaar.

Aansluitend op de ledenvergadering zal Luc De Graef een korte presentatie geven over het programma van de Openingstocht naar Antwerpen tijdens het weekend van Hemelvaart (laatste weekend van mei 2014). 

Het programma is als volgt:
15:00u. Ontvangst in het clubgebouw
15:15u. Algemene Ledenvergadering (voorlopige agenda staat hieronder)
16:00u. Presentatie over Openingstocht naar Antwerpen (Hemelvaartsweekend)
16:15u. Nieuwjaarsborrel

De drankjes zijn voor eigen rekening, uitgezonderd de champagne voor de toost op het nieuwe jaar.

Laat ons snel even weten of u aanwezig bent en stuur een reactie naar info@wsvjachthavenbruinisse.nl

Tot ziens!

- - -
Elk lid kan voorstellen om punten aan de agenda toe te voegen. Meld het  s.v.p. van tevoren bij de voorzitter.

De vergaderingstukken zullen bij aanvang van de vergadering voor alle aanwezigen beschikbaar gesteld worden. Indien gewenst, kunt u ze vooraf opvragen. Dan sturen we ze toe.

De voorlopige agenda voor de ALV van zaterdag 25 januari 2014:
 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van de vorige vergadering
 6. Huur clubgebouw
 7. Contributie
 8. Activiteitenkalender 2014
 9. Financieel verslag 2013 en begroting 2014
 10. Bevindingen Kascommissie over financieel jaarverslag 2013
 11. Aanstelling Kascommissie 2014.
 12. Samenstelling bestuur
 13. Rondvraag
Ad 6. Huur clubgebouw
De lopende (onderhuur-)overeenkomst met de zeilschool kon niet verlengd worden. Het voorstel is om de hele bovenverdieping van het pand te huren middels een huurovereenkomst met de Jachthaven. Dat gaat aanzienlijk meer kosten, maar geeft ook meer mogelijkheden voor de vereniging. In overleg met de Jachthaven is een huurovereenkomst bedacht die voor de vereniging relatief weinig risico oplevert, ondanks de hogere kosten. Het voorstel zal worden toegelicht en in stemming gebracht.

Ad 7. Contributie
Voorstel is om de contributie te verhogen naar EUR 75,- per jaar en om voortaan automatisch prijsindexatie toe te passen. De contributie is inclusief het lidmaatschap van het Watersportverbond (EUR 19,- per lid).
Het lidmaatschap is en blijft per boot. Per boot is één persoon lid van de vereniging. Die is contributieplichtig en heeft stemrecht. Alle andere gezinsleden zijn automatisch lid van de vereniging, maar hoeven geen contributie af te dragen en hebben geen stemrecht.
Contributie voor Jeugdleden die zelf mee doen aan officiële wedstrijden: Het Jeugdlidmaatschap is alléén bedoeld voor de leden jonger dan 18 jaar die officiële zeilwedstrijden willen varen. Daarvoor is een licentie van het watersportverbond nodig en dat vereist weer een lidmaatschap van een watersportvereniging. Het voorstel is om de contributie voor Jeugdleden automatisch jaarlijks gelijk te stellen aan de afdracht aan het Watersportverbond (nu EUR 19,- per lid).

Ad 12: Samenstelling bestuur
Voorstel is om het Jannette Mennema toe te voegen aan het bestuur als hoofd van de barcommissie.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten